YETERLİLİKLER
Çocuk Bakım ve Gençlik HizmetleriÇocuk Gelişimi1-Türkiye’de ve dünyada mesleki hizmet içi etkinlikler katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olmak2-Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; aile katılımlı etkinlikler gerçekleştirmek.3-Takım çalışması yapabilmek4-Serbest zaman etkinliklerini planlamak ve uygulamak5-Ofis malzemelerini etkin bir şekilde kullanabilmek.6-Mesleki etik, sorumluluk bilgisi ve donanımına sahip olmak.7-İnsan ilişkilerini sürdürmede iletişim tekniklerini doğru kullanmak.8-Gelişim ve eğitim psikolojisi temel kavramlarını bilmek.9-Fen ve doğa etkinlikleri planlamak ve uygulamak10-Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak11-Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlamak ve uygulamak12-Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek13-Çocukların eğitim ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabilecek uygun rol modeli geliştirebilmek 14-Çocukların beslenme programını takip etmek.15-Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 16-Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak17-Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak18-Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak kullanmak.19-Analitik düşünebilmek.Çocuk Gelişimi (İÖ)1-Explain the importance of 2-Explain the importance of 3-Explain the importance of 4-Explain the importance of Fizyoterapi1-Temel sağlık bilgisine sahip olma ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği acil uygulamaları ve alınması gereken tedbirleri çalışma ortamında uygulayabilme yeteneğini kazanması.2-Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilme bilgisine sahip olmak.3-Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve hasta hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.4-Mesleki düzeyde nitelikli iletişim kurabilmek ve mesleği ile ilgili kurumsal süreçlere destek verebilmek5-Mesleği ile ilgili bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.6-İyi düzeyde dil becerisine sahip olmak7-Fizyoterapi ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.8-Fizik tedavi hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseme, rehabilitasyon hizmetini uygulayabilme ve geliştirebilme niteliğine sahip olma.İlk ve Acil YardımSağlık Bakım HizmetleriTerapi ve RehabilitasyonTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik1-Tıbbi Sekreterlik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve hakları-sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olmak2-Tıbbi istatistikle ilgili verileri derleyebilmek ve bilimsel metotlarla analiz edebilmek 3-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili yeterli olacak düzeyde tıbbi terminolojiye ve yabancı dil bilgisine sahip olmak.4-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek5-Mesleki konularda etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip olmak6-Mesleği ile ilgili bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.7-Güçlü bir iletişim becerisi geliştirmek ve takım çalışması yapabilmek.8-Dosyalama ve arşivleme teknikleri, Kodlama için esas olan tıbbi kayıtlardan ICD-10 sistemini kullanarak kodlama ve resmi yazışmaları yapabilmek9-Bilgisayar, 10 parmak klavye, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek10-Alanla ile ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazanmakTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar Teknikleri1-Mesleki düzeyde nitelikli iletişim kurabilmek ve mesleği ile ilgili kurumsal süreçlere destek verebilmek2-Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olmak3-Laboratuvardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapmak4-Laboratuvar araç - gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapmak5-Laboratuvar araç - gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapmak6-İyi düzeyde dil becerisine sahip olmak7-Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, takip işlemlerini yapmak8-Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri, gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlamakYaşlı Bakımı1-Yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandığını göstermek.2-Yaşlı Bakımı ile ilgili konularda, iş güvenliği, yaşlı ve çalışan sağlığının korunması, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.3-Yaşlı Bakımı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.4-Yaşlı Bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseme, yaşlı bakım hizmetini uygulayabilme ve geliştirebilme niteliğine sahip olma.5-Temel sağlık bilgisine sahip olma ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği acil uygulamaları ve alınması gereken tedbirleri çalışma ortamında uygulayabilme yeteneğini kazanması. 6-Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilme bilgisine sahip olmak.7-Sağlık Hizmetleri ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve hasta hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.8-Mesleği ile ilgili bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ