Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Çocuk Bakım ve Gençlik HizmetleriÇocuk Gelişimi1-Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; aile katılımlı etkinlikler gerçekleştirir.2-Gerçekleştirmiş olduğu uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.3-Gerçekleştireceği etkinlikler için gereken durumlarda çocukların gelişim özelliklerine uygun materyal, planlar ve geliştirir.4-Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. Süreğen hastalığı olan çocuklar için gelişimsel etkinlikler hazırlar.5-Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine dayalı etkinlikler planlar ve uygular.6-Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine uygun etkinlikler düzenler7-Çocuklardaki duygusal davranışsal bozuklukları tanımlar. Uygun yönlendirme yapılacak kurumları listeler.8-Çocuklara yapılabilecek ilk yardım ilkelerini uygular.9-Çocuk haklarını tanımlar. İhmal ve istismara uğrayan çocuklarla karşılaşması halinde izleyeceği yasal basamakları listeler.10-Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.11-Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları çocukların gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak kullanır.12-0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların gelişim özelliklerini tanımlar.Çocuk Gelişimi (İÖ)1-Explain the importance of 2-Explain the importance of 3-Explain the importance of 4-Explain the importance of Fizyoterapi1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili kanıta dayalı uygulamaları sunar.2-Uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini kullanarak meslek bilgi ve deneyimini bilimsel ve güncel verilere dayandırır.3-Temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.4-Sunduğu sağlık uygulamalarında farklı disiplinlerle iş birliği içersinde sorumluluk alır.5-Sunduğu sağlık hizmetlerini etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda sunar.6-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sağlığı değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır.7-Mesleki uygulamalarında sağlık hizmetleri yönetimi, davranış bilimleri gibi diğer alanlardan edindiği bilgiyi uygulamaları ile bütünleştirerek kullanır.8-Mesleki düzeyde nitelikli iletişim kurabilir ve terminolojiyi doğru bir şekilde kullanabilir.9-Her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak, sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulduğunda düzeltilmesi için gerekli tedaviyi anlar, açıklar ve etkin bir şekilde uygulayabilir.10-Güvenli iş ortamı gerekliliklerini, risk ve tehlikeleri yorumlama becerisine sahip olur.11-Fizyoterapi uygulamalarında karşılaşılabilecek öngörülemeyecek sorunları çözmek konusunda yaratıcı fikirler öne sürebilir.12-Fizik tedavi teknikleri uygulamalarında sağlık bilişim sistemlerini kullanır.13-Bilimsel gelişimi destekleyen araştırma, proje ve etkinliklere katılım sağlar.14-Atatürk ilke ve inkılaplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak, Atatürk’ün liderlik ettiği aydınlık yolda tüm insanlara eşit hizmet vermeyi en temel görevi olarak benimser.15-Alanında ulusal ve uluslar arası literatürü takip eder, sağlık hizmeti verdiği bireylerle ilişkilendirir ve gelişmeleri meslektaşları ile paylaşır.16-Alanında temel düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.İlk ve Acil Yardım1-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.4-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.5-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.7-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.8-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.9-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.10-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.11-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.12-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.13-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.14-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.15-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.Sağlık Bakım HizmetleriTerapi ve RehabilitasyonTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik1-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.2-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.3-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.4-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.5-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.6-Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.7-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.8-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenmesini yönlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.9-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.10-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.11-Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.12-Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.13-Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.14-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.15-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.Tıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar Teknikleri1-Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan genel yöntem ve tekniklere hakim olur.2-Tıbbi laboratuvarlardaki görev ve sorumluluklar ile ilgili yazılı düzenlemelere hakimdir.3-Tıbbi laboratuvarlarda iş ve güvenlik kuralları ile ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahip olur, mesleki ilkyardım uygulamaları yapabilir.4-Tıbbi Laboratuvarlarda bulunan cihaz, araç ve gereçleri kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar. 5-Tıbbi laboratuvar güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kabul gören tüm düzenlemelere uygun hareket etme bilici kazanır.6-Tıbbi laboratuvarda hizmet standartlarını yerine getirmek, hızla ilerleyen teknolojiyi sahada kullanabilmek adına kendini sürekli yenileme, geliştirme bilinci kazanır. 7-Tıbbi açıdan etkili bir laboratuvar hizmeti verebilmek adına, laboratuvar bilgi sistemini yetkin bir şekilde kullanır. 8-Temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.9-Örnek ve numunelerin toplanması, gerekli analizlerin yapılması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.10-Mesleki düzeyde nitelikli iletişim kurabilir ve terminolojiyi doğru bir şekilde kullanır.11-Etik kurallar ve kanıta dayalı laboratuvar, şeffaf laboratuvar biliciyle ekip çalışması yapar, bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve gerektiğinde çözüm üretir. 12-Deney ya da analiz öncesi gereksinimleri tanımlar, planlar ve cihazların kullanım öncesi kontrollerini yaparak çalışmaya uygun hale getirir.13-Dekontaminasyon ve tıbbi atıkların sınıflandırılması ve uzaklaştırılması konusunda mesleki düzeyde gerekli bilgi ve donanıma sahip olur. 14-Atatürk ilke ve inkılaplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak ve Atatürk’ün liderlik ettiği aydınlık yolda tüm insanlığa eşit hizmet vermek, en önemli görevidir. Yaşlı Bakımı1-Yaşlı bireyin ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerini belirler, bu doğrultuda eğitim yapabilme becerisi kazanır.2-Yaşlı bireyin sağlığının korumasında, sürdürülmesinde ve sağlık durumundan sapma durumunda gereken güncel bilgiyi, tutumu ve beceriyi gerçekleştirecek donanımı kazanır.3-Yaşlı bireye terapötik yaklaşımı kullanarak uygun iletişim becerilerini kullanır.4-Yaşlı bakım teknikeri uygulamalarında sağlık bilişim sistemlerini kullanır.5-Toplum yararına yapılan etkinliklerde farklı disiplinlerle işbirliği içinde sorumluluk alır.6-Mesleki uygulamalarında psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler gibi diğer alanlardan edindiği bilgiyi bakım uygulamaları ile bütünleştirerek kullanır.7-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder, yaşam boyu öğrenme doğrultusunda gelişimini sürdürür.8-Her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak, sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulduğunda düzeltilmesi için bakım hizmetini sunar.9-Bireye özgü bakımı etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda sunar.10-Bilimsel gelişmeyi destekleyen araştırma, proje ve etkinliklere katılım sağlar.11-Bakım uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini kullanarak mesleki bilgi ve deneyimini bilimsel ve güncel verilere dayandırır.12-Alanında ulusal ve uluslar arası literatürü takip eder, bakım sunduğu bireylerle ilişkilendirir ve gelişmeleri meslektaşları ile paylaşır.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ