Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Çocuk Gelişimi1-0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların gelişim özelliklerini tanımlar.2-Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları çocukların gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak kullanır.3-Çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır.4-Çocuk haklarını tanımlar. İhmal ve istismara uğrayan çocuklarla karşılaşması halinde izleyeceği yasal basamakları listeler.5-Çocuklara yapılabilecek ilk yardım ilkelerini uygular.6-Çocuklardaki duygusal davranışsal bozuklukları tanımlar. Uygun yönlendirme yapılacak kurumları listeler.7-Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine uygun etkinlikler düzenler8-Çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine dayalı etkinlikler planlar ve uygular.9-Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. Süreğen hastalığı olan çocuklar için gelişimsel etkinlikler hazırlar.10-Gerçekleştireceği etkinlikler için gereken durumlarda çocukların gelişim özelliklerine uygun materyal, planlar ve geliştirir.11-Gerçekleştirmiş olduğu uygulama etkinliklerinde kayıt tutar, belge ve raporları düzenler.12-Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; aile katılımlı etkinlikler gerçekleştirir.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sosyal Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sosyal hizmetler alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Sosyal hizmetler alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
1- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerler gözetilerek çözüm önerileri geliştirir. 
3- Sosyal hizmet alanları ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Sosyal hizmet alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerilerini ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Sosyal hizmetler alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmeleri izler ve bu olay/gelişmelere karşı duyarlıdır. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 
 TYYÇ; Sosyal Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Çocuk Gelişimi (İÖ)1-Explain the importance of 2-Explain the importance of 3-Explain the importance of 4-Explain the importance of

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sosyal Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sosyal hizmetler alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Sosyal hizmetler alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
1- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerler gözetilerek çözüm önerileri geliştirir. 
3- Sosyal hizmet alanları ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Sosyal hizmet alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerilerini ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Sosyal hizmetler alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmeleri izler ve bu olay/gelişmelere karşı duyarlıdır. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 
 TYYÇ; Sosyal Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Fizyoterapi1-Alanında temel düzeydeki güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.2-Alanında ulusal ve uluslar arası literatürü takip eder, sağlık hizmeti verdiği bireylerle ilişkilendirir ve gelişmeleri meslektaşları ile paylaşır.3-Atatürk ilke ve inkılaplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak, Atatürk’ün liderlik ettiği aydınlık yolda tüm insanlara eşit hizmet vermeyi en temel görevi olarak benimser.4-Bilimsel gelişimi destekleyen araştırma, proje ve etkinliklere katılım sağlar.5-Fizik tedavi teknikleri uygulamalarında sağlık bilişim sistemlerini kullanır.6-Fizyoterapi uygulamalarında karşılaşılabilecek öngörülemeyecek sorunları çözmek konusunda yaratıcı fikirler öne sürebilir.7-Güvenli iş ortamı gerekliliklerini, risk ve tehlikeleri yorumlama becerisine sahip olur.8-Her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak, sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulduğunda düzeltilmesi için gerekli tedaviyi anlar, açıklar ve etkin bir şekilde uygulayabilir.9-Mesleki düzeyde nitelikli iletişim kurabilir ve terminolojiyi doğru bir şekilde kullanabilir.10-Mesleki uygulamalarında sağlık hizmetleri yönetimi, davranış bilimleri gibi diğer alanlardan edindiği bilgiyi uygulamaları ile bütünleştirerek kullanır.11-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sağlığı değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır.12-Sunduğu sağlık hizmetlerini etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda sunar.13-Sunduğu sağlık uygulamalarında farklı disiplinlerle iş birliği içersinde sorumluluk alır.14-Temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.15-Uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini kullanarak meslek bilgi ve deneyimini bilimsel ve güncel verilere dayandırır.16-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili kanıta dayalı uygulamaları sunar.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
3- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. 
1- Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 
2- Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
2- Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. 
6- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
7- Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
3- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 
3- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 
2- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 
6- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

İlk ve Acil Yardım1-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.2-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.3-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.4-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.5-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.6-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.7-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.8-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.9-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.10-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.11-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.12-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.13-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.14-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.15-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
3- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. 
1- Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 
2- Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
2- Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. 
6- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
7- Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
3- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 
3- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 
2- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 
6- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Sağlık Bakım Hizmetleri

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Terapi ve Rehabilitasyon

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik1-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.2-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.3-Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.4-Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.5-Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.6-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.7-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.8-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler, öğrenmesini yönlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.9-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.10-Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.11-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.12-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.13-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.14-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.15-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
3- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. 
1- Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 
2- Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
2- Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. 
6- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
7- Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
3- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 
3- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 
2- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 
6- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri1-Atatürk ilke ve inkılaplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak ve Atatürk’ün liderlik ettiği aydınlık yolda tüm insanlığa eşit hizmet vermek, en önemli görevidir. 2-Dekontaminasyon ve tıbbi atıkların sınıflandırılması ve uzaklaştırılması konusunda mesleki düzeyde gerekli bilgi ve donanıma sahip olur. 3-Deney ya da analiz öncesi gereksinimleri tanımlar, planlar ve cihazların kullanım öncesi kontrollerini yaparak çalışmaya uygun hale getirir.4-Etik kurallar ve kanıta dayalı laboratuvar, şeffaf laboratuvar biliciyle ekip çalışması yapar, bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve gerektiğinde çözüm üretir. 5-Mesleki düzeyde nitelikli iletişim kurabilir ve terminolojiyi doğru bir şekilde kullanır.6-Örnek ve numunelerin toplanması, gerekli analizlerin yapılması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.7-Temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.8-Tıbbi açıdan etkili bir laboratuvar hizmeti verebilmek adına, laboratuvar bilgi sistemini yetkin bir şekilde kullanır. 9-Tıbbi laboratuvarda hizmet standartlarını yerine getirmek, hızla ilerleyen teknolojiyi sahada kullanabilmek adına kendini sürekli yenileme, geliştirme bilinci kazanır. 10-Tıbbi laboratuvar güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kabul gören tüm düzenlemelere uygun hareket etme bilici kazanır.11-Tıbbi Laboratuvarlarda bulunan cihaz, araç ve gereçleri kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar. 12-Tıbbi laboratuvarlarda iş ve güvenlik kuralları ile ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahip olur, mesleki ilkyardım uygulamaları yapabilir.13-Tıbbi laboratuvarlardaki görev ve sorumluluklar ile ilgili yazılı düzenlemelere hakimdir.14-Tıbbi laboratuvarlarda kullanılan genel yöntem ve tekniklere hakim olur.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
3- Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. 
1- Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 
2- Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
2- Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. 
1- Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. 
6- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
7- Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. 
 TYYÇ; Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
3- Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 
3- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür 
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler. 
1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 
2- Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 
6- Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 
 

Yaşlı Bakımı1-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir.3-Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder.4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.5-İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.6-Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir.7-Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır.8-Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır.9-Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur.10-Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir.11-Yaşlanma ve yaşlılığın fizyolojisini tanımlar.12-Yaşlı bakımına yönelik hukuki uygulamaları ve destek sistemlerini (huzurevi, gündüz bakım evi vb.) açıklar13-Yaşlı bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlarını destekleme, temel düzeyde rehabilitasyon programını planlama ve uygulama işlemlerini tanımlar ve uygular.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sosyal Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sosyal hizmetler alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2- Sosyal hizmetler alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 
1- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 
2- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerler gözetilerek çözüm önerileri geliştirir. 
3- Sosyal hizmet alanları ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 
2- Sosyal hizmet alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 
1- Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 
2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerilerini ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 
2- Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
6- Sosyal hizmetler alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmeleri izler ve bu olay/gelişmelere karşı duyarlıdır. 
1- Sosyal hizmet alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 
2- Kalite Yönetimi ve Süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır. 
3- Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
4- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
5- Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 
 TYYÇ; Sosyal Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
5
ÖNLİSANS
_____
EQF-LLL:
5. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey